LINK for Wound Healing

Regulamin

Warunki korzystania ze strony internetowej LINK należącej do HARTMANN

Podmiotem odpowiedzialnym za stronę internetową LINK jest:
Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Str. 12
89522 Heidenheim
Niemcy

Tel.: +49 7321 36 0
Fax: +49 7321 36 3636
Email: info@linkforwoundhealing.info

PAUL HARTMANN AG („HARTMANN”) prowadzi stronę internetową LINK pod adresemwww.linkforwoundhealing.info. Strona internetowa LINK to platforma dedykowana specjalistom zajmującym się leczeniem ran na całym świecie. Udostępniane są na niej usługi i informacje związane z leczeniem ran, takie jak wydarzenia branżowe, webinaria, e-learning i treści naukowe. W tym kontekście na stronie internetowej LINK oferowane są także użytkownikom usługi dodatkowe, przy użyciu różnych kanałów. HARTMANN zarządza ustawieniami użytkownika oraz subskrybowaniem i wypisywaniem się z innych usług związanych ze stroną internetową LINK.

1. Akceptacja wyłączenia odpowiedzialności i warunków korzystania, zmiana oferty, zakończenie działania, zablokowanie dostępu
Treści i projekt strony internetowej LINK są użytkownikowi znane.

HARTMANN nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji i usług. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec HARTMANN dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji i usług lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji i usług są co do zasady wykluczone, chyba że można udowodnić winę umyślną lub rażące niedbalstwo ze strony HARTMANN.

Wszystkie oferty na stronie internetowej LINK mogą ulegać zmianom i nie są wiążące. HARTMANN wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części lub całości oferty bez osobnego zawiadomienia. HARTMANN ma prawo w dowolnym momencie zakończyć, w całości lub w części, działanie strony internetowej LINK. W związku z powyższym HARTMANN nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z i nie zapewnia nieprzerwanej dostępności strony internetowej LINK.

Ponadto HARTMANN ma prawo w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i bez podania przyczyny, zablokować dostęp do strony internetowej LINK.

2. Dostęp do strony internetowej, obowiązki użytkownika, wykorzystanie danych użytkownika, usunięcie profilu użytkownika
Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na ochronę transakcji biznesowych, dostęp do niektórych części strony internetowej LINK mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Dostęp do tych części strony internetowej LINK jest chroniony hasłem.

Do wszystkich pozostałych części strony internetowej LINK użytkownik może uzyskać dostęp bez rejestracji.

HARTMANN zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej LINK lub jej części lub obszarów dowolnemu użytkownikowi, tzn. również użytkownikom już zarejestrowanym, wedle własnego uznania, w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Powyższe znajduje zastosowanie w szczególności w sytuacji, gdy użytkownik:

• użył fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia innych w błąd;
• narusza niniejsze warunki korzystania lub nie przestrzega obowiązku zachowania staranności w odniesieniu do danych użytkownika.

3. Koszty

Korzystanie ze strony internetowej LINK jest nieodpłatne.

4. Prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentów
Korzystanie przez HARTMANN z informacji, oprogramowania i dokumentów udostępnionych na stronie internetowej LINK oraz ich aktualizacji („Treści LINK”) podlega niniejszym warunkom korzystania, przy czym odrębnie uzgodnione warunki licencji mają zawsze pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami korzystania.

HARTMANN udziela użytkownikowi zwykłego, nieprzenoszalnego i niezbywalnego prawa do korzystania z treści strony internetowej LINK w zakresie uzgodnionym pomiędzy HARTMANN a użytkownikiem lub, w przypadku braku takiego uzgodnienia, w zakresie celu, którym w sposób oczywisty kierował się HARTMANN przy udostępnianiu treści LINK.

Użytkownik nie może przekazywać treści LINK osobom trzecim ani udostępniać ich w jakikolwiek inny sposób. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe nie stanowią inaczej, użytkownik nie może modyfikować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani dekompilować treści LINK.

Treści LINK są chronione prawami autorskimi, międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich oraz innymi prawami i konwencjami dotyczącymi własności intelektualnej, a użytkownik jest zobowiązany przestrzegać tych praw i konwencji. W szczególności użytkownik nie może usuwać z treści LINK żadnych kodów alfanumerycznych, znaków towarowych ani informacji o prawach autorskich.

5. Odpowiedzialność za zamieszczone treści, prawo do usunięcia, prawo autorskie i prawo dotyczące znaków towarowych
Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane przez użytkownika na stronie internetowej LINK (np. posty, komentarze itp.), które są udostępniane przez HARTMANN, ponosi ten jednostkowy użytkownik. HARTMANN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia obowiązującego prawa. Jednakże HARTMANN zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających obowiązujące prawo (w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych innych użytkowników) w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Wszystkie znaki towarowe i inne prawa własności przemysłowej wspomniane w treściach LINK oraz, w stosownych przypadkach, objęte ochroną przez osoby trzecie podlegają w sposób nieograniczony przepisom obowiązującego prawa dotyczącego znaków towarowych oraz prawom własności zarejestrowanego właściciela. Samo przytoczenie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich. Prawa autorskie do opublikowanych treści stworzonych przez HARTMANN pozostają wyłączną własnością HARTMANN. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie dzieł chronionych prawem autorskim bez uprzedniej pisemnej zgody HARTMANN jest niedozwolone.

6. Inne obowiązki użytkownika
Odwiedzając stronę internetową LINK, użytkownik nie może:

• powodować szkody w zakresie ani naruszać praw osobistych osób trzecich;
• naruszać praw własności intelektualnej lub innych praw własności;
• zamieszczać, przechowywać lub rozpowszechniać treści zawierających złośliwe oprogramowanie, takie jak wirusy, trojany, robaki, oprogramowanie szpiegujące lub inne złośliwe programy;
• zamieszczać, przechowywać lub rozpowszechniać hiperłączy lub treści, które są nielegalne, naruszają zobowiązania do zachowania poufności lub do których użytkownik nie posiada uprawnień;
• rozpowszechniać materiałów reklamowych lub niechcianych wiadomości e‑mail („spam”), w tym fałszywych ostrzeżeń o wirusach, usterkach itp.

W przypadku naruszenia przez użytkownika obowiązków wynikających z ww. warunków korzystania, HARTMANN niezwłocznie zablokuje dostęp do strony internetowej LINK, bez uszczerbku dla innych prawnych środków zaradczych.

7. Wyłączenie odpowiedzialności
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych („dokument sieciowy”), znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności HARTMANN, HARTMANN ponosi odpowiedzialność wyłącznie w sytuacji, gdy posiada wiedzę o ich treści i gdy zapobieżenie przez HARTMANN korzystaniu w przypadku nielegalnych treści na zewnętrznych stronach internetowych jest technicznie możliwe i uzasadnione. W zakresie, w jakim linki bezpośrednie lub pośrednie mogą być tworzone przez indywidualnych użytkowników, to ci użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za to, by w momencie umieszczania przez nich linku na zewnętrznych stronach internetowych nie znajdowały się żadne możliwe do zidentyfikowania nielegalne treści. HARTMANN nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt treści ani autorstwo zewnętrznych stron internetowych. W związku z tym HARTMANN niniejszym wyraźnie dystansuje się od aktualnego i przyszłego kształtowania treści lub autorstwa zewnętrznych stron internetowych.

Strona internetowa LINK może zawierać informacje lub dane udostępniane przez osoby trzecie. HARTMANN nie ponosi odpowiedzialności za takie informacje lub dane osób trzecich.

8. Wady fizyczne lub wady prawne
Wyklucza się wszelkie gwarancje lub odpowiedzialność, wyraźne lub dorozumiane, za wady jakościowe lub prawne treści LINK, w tym gwarancje co do wartości handlowej i/lub przydatności do określonego celu lub co do braku naruszeń praw osób trzecich, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, obrażeń ciała lub śmierci.

Treści LINK mogą zawierać ogólne opisy możliwości technicznych poszczególnych produktów HARTMANN, które mogą nie zawsze być dostępne w indywidualnych przypadkach (np. ze względu na zmiany w produkcie). Te ogólne opisy nie roszczą sobie pretensji do kompletności ani poprawności. Nie należy ich także interpretować jako gwarancji umownych, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wymagane działanie produktów odpowiada temu, co zostało uzgodnione w momencie zawierania umowy.

9. Ochrona danych
Użytkownik musi dostarczyć pełne i poprawne dane osobowe w zakresie, w jakim są one wymagane i gromadzone przez HARTMANN podczas rejestracji. W przypadku podania nieprawidłowych informacji lub zmiany danych osobowych, muszą one zostać niezwłocznie skorygowane przez użytkownika lub HARTMANN.

Informacje na temat tego, jakie dane osobowe od poszczególnych użytkowników gromadzi i przetwarza HARTMANN oraz w jakich celach, zawarte są w szczegółowejPolityce prywatności LINK oraz w ogólnejPolityce prywatności HARTMANN. Użytkownik znajdzie tam też informacje na temat praw przysługujących mu w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych.

W celu zabezpieczenia nadrzędnych interesów HARTMANN i na podstawie przepisów ustawowych, dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane, o ile jest to konieczne, również po zakończeniu użytkowania, w celu wyjaśnienia nadużyć i podejmowania kroków sądowych, oraz mogą być przekazywane organom ścigania i osobom trzecim, których prawa zostały naruszone, jeżeli istnieją rzeczywiste oznaki wskazujące na takie nadużycie, które należy udokumentować.

10. Właściwość sądu
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem ze strony internetowej LINK jest sąd w Monachium, o ile strony danego stosunku umownego są kupcami w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

11. Klauzula salwatoryjna, zmiana niniejszych Warunków, prawo właściwe, obowiązujące warunki dostawy i płatności
Klauzula salwatoryjna, zmiana niniejszych Warunków, prawo właściwe, obowiązujące warunki dostawy i płatności

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się w całości lub w części nieważne lub jeżeli w niniejszych Warunkach zostanie znaleziona luka, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków. W miejsce nieskutecznego warunku i w celu wypełnienia ewentualnych luk zastosowanie znajduje przepis ustawowy. Jeżeli nieważność warunku opiera się na określonym w nim mierniku efektywności lub czasu (okres lub termin), należy go zastąpić prawnie dopuszczalnym miernikiem najbardziej zbliżonym do tego warunku.

HARTMANN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 r. (Konwencja ONZ o sprzedaży).

W przypadkach tu nieuregulowanych zastosowanie znajdują warunki dostawy i płatności HARTMANN. Można uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie pod adresemwww.hartmann.info/en-corp/generaltermsconditions lub zapoznać się z nimi bezpośrednio w HARTMANN.