LINK for Wound Healing

Zásady ochrany súkromia

Osobitné informácie o ochrane osobných údajov určené používateľom internetovej stránky LINK

Naša webová stránka s názvom „Link for Wound Healing“ predstavuje celosvetovú platformu určenú odborníkom v oblasti ošetrovania rán (ďalej len „Používatelia“). Táto webová stránka poskytuje služby a informácie v súvislosti s ošetrovaním rán, napríklad o udalostiach venovaných osobitne tomuto odvetviu, webinároch, on-line školeniach (e-learning) a prináša tiež odborný obsah. Nazývame ju globálnym styčným miestom znalostí v oblasti ošetrovania rán. Používateľom tiež poskytujeme dodatočné služby, a to priamo, prostredníctvom rôznych kanálov.

V rámci poskytovania našich služieb spracúvame osobné údaje (ďalej len „Údaje“) získané od našich Používateľov. V týchto osobitných zásadách upravujúcich ochranu súkromia oboznamujeme Používateľov so spracúvaním Údajov. Ďalšie informácie o spracúvaní Údajov Používateľov možno nájsť vovšeobecných zásadách ochrany súkromia spoločnosti HARTMANN. Na tieto zásady odkazujeme aj v niektorých individuálnych prípadoch. Ak by sa v týchto osobitných zásadách upravujúcich ochranu súkromia nenachádzal odkaz na individuálne spracúvanie Údajov a ani individuálny odkaz na naše všeobecné zásady spoločnosti HARTMANN upravujúce ochranu Údajov, potom majú prednosťvšeobecné zásady spoločnosti HARTMANN upravujúce ochranu súkromia.

1. Registrácia, prihlasovanie sa a používanie
1.1 Pri registrácii na stránke LINK a vytváraní osobného účtu musia Používatelia zadávať nasledujúce informácie:

Osobné údaje:
titul
oslovenie
meno a priezvisko
e-mailová adresa

Profesijné údaje:
funkcia
Mesto
PSČ
Spoločnosť/inštitúcia

Polia, ktoré sú v registračnom formulári uvedené ako nepovinné netreba vypĺňať.

1.2 E-mailovú adresu uvedenú pri registrácii používame len na účely prihlásenia sa na stránku a na povolenie prihlásenia. Po registrácii následne Používateľa identifikujeme pri prihlasovaní sa na stránku podľa jeho e-mailovej adresy a hesla. Okrem toho používame e-mailovú adresu pri integrovanej funkcii „zabudnuté heslo (password forgot)“. Právnym základom spracúvania Údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).

1.3 Pri prvej registrácii Používateľa na našej webovej stránke vykonávame porovnávanie Údajov za účelom overenia, či sa informácie, ktoré Používateľ zadáva, v našom systéme pre správu vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management System) už nachádzajú. Ak áno, tieto Údaje porovnávame s existujúcimi Údajmi. Tento postup nám umožňuje predchádzať duplikovaniu Údajov a zaručiť správnosť a aktuálnosť Údajov. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

1.4 Údaje zadávané pri registrácii zlučujeme do jedného používateľského účtu. Údaje ďalej používame v rozsahu potrebnom na poskytovanie našich služieb, čiže na registrovanie a účasť na udalostiach, webinároch, on-line školeniach, na spravovanie povolení, vo všeobecnosti na kontrolu prístupu, a pri (prípadných) žiadostiach o poskytnutie alebo vymazanie Údajov. Na spracúvanie Údajov sa vzťahuje článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

1.5 Za účelom sledovania viacerých aktivít na webovej stránke, lepšieho porozumenia záujmov Používateľov, ponúkania služieb určených pre zákazníka a pre štatistické účely, generujeme takzvané Campaign ID, ktoré sú následne prepojené s konkrétnym používateľským účtom. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

1.6 Na zaručenie samotnej funkčnosti webovej stránky sa spracúvajú aj tieto Údaje:

IP adresa
dátum/čas prístupu
stavový kód
operačný systém
internetový prehliadač a jazyk

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

1.7 Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a e-mailovú adresu) spracúvame pri Používateľoch, ktorí majú záujem využívať blogovaciu funkciu našej webovej stránky. Blogovacia funkcia Používateľom umožňuje vytvárať vlastné príspevky a komentovať príspevky iných Používateľov. Spracúvanie Údajov potrebné na poskytovanie tejto služby sa opiera o článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Používatelia môžu svoje príspevky kedykoľvek upraviť alebo odstrániť. Ďalšie informácie o získavaní súvisiacich Údajov (napríklad časovej známky, IP adresy) možno nájsť v našich všeobecných zásadách spoločnosti HARTMANN pod hlavičkou „Zber prístupových údajov a prihlasovacích protokolov (log-files)“, ktoré sa uplatňujú primerane.

1.8 Všetky Údaje uvádzané vyššie sa ukladajú na dobu, počas ktorej je účet Používateľa aktívny, ibaže by sa vo vyššie uvedených ustanoveniach stanovila výnimka z tohto pravidla alebo by platné právne predpisy ukladali pre uchovávanie Údajov odlišné lehoty. Znamená to, že po zrušení používateľského účtu, Údaje týkajúce sa Používateľa ďalej neuchovávame. Ďalšie informácie v súvislosti s právami Používateľov a odstraňovaním ich Údajov možno nájsť v našich všeobecných zásadách spoločnosti HARTMANN pod hlavičkou „Odstraňovanie, anonymizovanie a uchovávanie“ a tiež pod hlavičkou „Vaše práva“.

2. Dobrovoľne poskytované údaje
Používatelia môžu pri registrácii alebo aj neskôr dobrovoľne poskytnúť ďalšie Údaje (ďalej len „Dobrovoľne poskytované údaje“). Poskytovanie takýchto Dobrovoľne poskytovaných údajov je nepovinné a môže ísť o:

profilovú fotografiu
komentáre
registračné číslo zdravotníckeho pracovníka
mobilné číslo
Právnym základom spracúvania Dobrovoľne poskytovaných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Údaje spracúvame pokým Používateľ svoj súhlas neodvolá. V súvislosti s odvolaním súhlasu so spracúvaním Údajov odkazujeme na odsek 2 nasledujúceho bodu 3 týchto zásad o ochrane súkromia.

3. Súhlas na prijímanie marketingových a informačných oznámení
Údaje našich Používateľov (najmä e-mailovú, poštovú adresu a telefónne číslo) používame aj na marketingové a informačné účely, ak s tým Používatelia vyjadrili svoj súhlas. Využívame pri tom tieto informačné kanály: e-mail, telefón a poštu. Naše marketingové a oznamovacie aktivity súvisia s obsahom ponúkaným na webových stránkach, vrátane udalostí, webinárov, on-line školení a odborného obsahu. Právnym základom spracúvania takýchto Údajov je súhlas Používateľov udelený v súlade s 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Súhlas sa poskytuje dobrovoľne a možno ho kedykoľvek s účinnosťou do budúcna odvolať. Od prijatia oznámenia o odvolaní súhlasu už Údaje na vyššie uvedené účely spracúvať nebudeme. Odvolanie súhlasu však nemá dosah na zákonnosť spracúvania Údajov v čase do odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu možno zaslať na adresu: info@linkforwoundhealing.info.
Ďalšie informácie v súvislosti s právami Používateľov, s odstraňovaním Údajov a podobne možno nájsť v našich všeobecných zásadách spoločnosti HARTMANNpod hlavičkou „Odstraňovanie, anonymizovanie a uchovávanie“ a tiež pod hlavičkou „Vaše práva“.

4. Sociálne siete
4.1 Do svojich webových stránok sme zabudovali komponenty viacerých poskytovateľov sociálnych sietí (takzvaní „Poskytovatelia tretej strany“). Patria sem komponenty od spoločností Google, YouTube (spoločnosť zo skupiny Google), Facebook, Twitter, Instagram (spoločnosť zo skupiny Facebook) a Vimeo. Pre ďalšie informácie v súvislosti s komponentmi vyššie uvedených poskytovateľov (okrem spoločnosti Vimeo – pozri ďalej) odkazujeme na naševšeobecné zásady spoločnosti HARTMANNa časť „Integrovanie služieb a obsahu tretích strán“.

4.2 Videá vkladáme pomocou služby Vimeo. Nakoľko nepoužívame doplnok (plug-ins) s priamym odkazom na sociálne siete, na Vimeo sa pripájame na našej webovej stránke. Používateľ aktivuje video alebo chat kliknutím na okienko videa, alebo chatu. Až po kliknutí na okienko sa nadviaže spojenie so servermi Vimeo v USA s cieľom stiahnuť potrebné prvky na zobrazenie zodpovedajúceho videa. Prostredníctvom integrácie získava Vimeo údaje ako sú adresa IP, typ používaného prehliadača, operačného systému, technické informácie o zariadení a dátum a trvanie návštevy. Okrem toho môže spoločnosť Vimeo získať informáciu o tom, že v internetový prehliadač Používateľa vyvolal príslušnú stránku z tejto webovej stránky a to aj vtedy, ak Používateľ vôbec nemá na stránkach Vimea používateľský účet alebo ani nie je v danej chvíli na stránky Vimea prihlásený. Je tiež možné, že Vimeo uloží do koncového zariadenia Používateľa súbory cookies. Vimeo navyše Používateľovi umožňuje využívanie určitých ďalších funkcií ako napríklad hodnotenie alebo zdieľanie videí. Za týmto účelom sa môže vyžadovať, aby sa Používateľ pomocou svojho osobného účtu prihlásil na stránky spoločnosti Vimeo alebo na stránky určitých tretích strán (Facebook alebo Twitter), čo umožní priradenie údajov, ktoré Používateľ uviedol pri svojom účte. Tieto funkcie poskytuje výlučne spoločnosť Vimeo a dané tretie strany a Používateľ by sa mal ešte pred použitím danej funkcie dôkladne oboznámiť s ich zásadami upravujúcimi ochranu súkromia. Obsah údajov, ktoré zbiera spoločnosť Vimeo alebo tretie strany spoločnosti HARTMANN nie je známy a na ich používanie nemá spoločnosť HARTMANN žiaden dosah. Na obmedzenie prenosu údajov k spoločnosti Vimeo používame prednastavený režim „do not track-mode (bez sledovania)“. Takéto nastavenie zabráni prehrávaču v sledovaní akýchkoľvek údajov, vrátane všetkých súborov cookies a štatistických údajov.

Poskytovateľ: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
Zásady ochrany osobných údajov: https://vimeo.com/privacy

V prípade nezrovnalosti medzi slovenským a anglickým znením, má prednosť a bude sa aplikovať anglické znenie.