LINK for Wound Healing

Podmienky používania

LINK webová stránka spoločnosti Hartmann: Podmienky používania

Zodpovedný prevádzkovateľ webovej stránky LINK:
Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Str. 12
89522 Heidenheim
Nemecko

Tel.: +49 7321 36 0
Fax: +49 7321 36 3636
Email: info@linkforwoundhealing.info

Spoločnosť PAUL HARTMANN AG (ďalej len „HARTMANN“) prevádzkuje webovú stránku LINK na adrese www.linkforwoundhealing.info. Webová stránka LINK je platforma venovaná zdravotníckym odborníkom v oblasti ošetrovania rán po celom svete. Webová stránka LINK poskytuje informácie a služby v súvislosti s ošetrovaním rán, ako sú informácie o udalostiach venovaných osobitne tomuto odvetviu, webinároch, on-line školeniach a prináša aj odborný obsah. Prostredníctvom rôznych kanálov ponúka webová stránka LINK používateľom v tejto súvislosti aj ďalšie služby. Spoločnosť HARTMANN vystupuje ako správca používateľských nastavení a zodpovedá za prihlasovanie sa do ďalších služieb súvisiacich so stránkou LINK a odhlasovanie sa z týchto služieb.

1. Prijatie vylúčenia zodpovednosti a podmienky používania, zmeny ponuky, prerušenia prevádzkovania, blokovania prístupu
Používateľ je oboznámený s obsahom a zostavou webovej stránky LINK.

Spoločnosť HARTMANN nepreberá zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií a služieb, ktoré poskytuje. Spoločnosť HARTMANN zásadne odmieta nároky vznesené voči spoločnosti HARTMANN na náhradu hmotnej alebo nehmotnej ujmy následkom použitia, alebo nepoužitia poskytovaných informácií a služieb, alebo následkom ich neúplnosti, alebo nesprávnosti, ibaže by vzniknutú ujmu preukázateľne zavinila Spoločnosť HARTMANN ako následok svojej hrubej nedbanlivosti, alebo úmyselného protiprávneho konania.

Všetky ponuky na webovej stránke LINK podliehajú zmenám a sú nezáväzné. Spoločnosť HARTMANN si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, dopĺňanie alebo vymazávanie časti ponuky, alebo ponuky ako celku aj bez osobitného oznámenia. Spoločnosť HARTMANN je kedykoľvek oprávnená čiastočne, alebo aj úplne pozastaviť prevádzkovanie webovej stránky LINK. Spoločnosť HARTMANN odmieta v takejto súvislosti všetku zodpovednosť a nezodpovedá ani za neprerušenosť prevádzkovania webovej stránky LINK.

Spoločnosť HARTMANN má navyše právo, zablokovať prístup k stránke LINK kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia a bez udania dôvodu.

2. Prístup na webovú stránku, povinnosti používateľov, používanie osobných údajov používateľov, vymazanie používateľského profilu
Z dôvodu bezpečnosti a ochrany obchodných transakcií majú k určitým častiam webových stránok LINK prístup len registrovaní používatelia. Prístup k takýmto častiam webových stránok LINK je chránený heslom.

Všetky ostatné časti webovej stránky LINK sú prístupné aj bez registrácie používateľa.

Spoločnosť HARTMANN si vyhradzuje právo podľa svojho výlučného uváženia kedykoľvek a bez udania dôvodu odmietnuť ľubovoľným používateľom, t.j. aj už zaregistrovaným používateľom, prístup k webovej stránke LINK alebo k niektorým jej častiam, alebo oblastiam. K tomuto môže dôjsť najmä ak používateľ:

• používa falošnú totožnosť a tým zámerne zavádza iných používateľov;
• porušuje tieto podmienky používania, alebo zanedbáva svoju povinnosť zachovávať opatrnosť v súvislosti s údajmi používateľov.

3. Cena
Používanie webovej stránky LINK je bezplatné.

4. Právo na používanie údajov, softvérov a dokumentácie
The use by HARTMANN of the information, software and documentation made available on the LINK Website as well as updates thereof ("LINK Contents") is subject to the present terms of use, whereby separately agreed license terms always take precedence over these terms of use.

HARTMANN grants the user a simple, non-transferable and non-alienable right to use the LINK Website contents to the extent agreed between HARTMANN and the user or, in the absence of such an agreement, to the extent of the purpose obviously pursued by HARTMANN in providing the LINK contents.

The user will not pass on the LINK contents to third parties or make it accessible in any other way. Insofar as there are no mandatory statutory provisions to the contrary, the user may not modify, disassemble, reverse engineer or decompile LINK content.

The LINK content is protected by copyright laws, international copyright treaties and other intellectual property laws and conventions, and the user is obligated to comply with these laws and conventions. In particular, user shall not remove any alphanumeric codes, trademarks or copyright notices from the LINK content.

5. Zodpovednosť za zverejnený obsah, právo na vymazanie, autorské právo a právo ochranných známok
Používatelia výlučne zodpovedajú za všetok obsah, ktorý umiestňujú na webové stránky LINK (napr. príspevky, komentáre a podobne) a aj za obsah, ktorý poskytuje spoločnosť HARTMANN. Spoločnosť HARTMANN nezodpovedá za porušenie príslušných právnych predpisov. Spoločnosť HARTMANN si však vyhradzuje právo, aby kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zmazala každý obsah, ktorým sa porušujú príslušné právne predpisy (najmä ak dochádza k porušovaniu osobných práv iných používateľov).

Všetky ochranné známky a ďalšie práva priemyselného vlastníctva, ktoré by boli súčasťou Obsahu stránok LINK a ktoré by boli prípadne pod ochranou tretích osôb podliehajú bez akýchkoľvek obmedzení ustanoveniam príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranné známky a majetkové práva ich registrovaných vlastníkov. Zmienka o ochrannej známke ako taká neznamená, že túto nechránia práva tretích osôb. Autorské práva k zverejnenému obsahu, ktorý vytvorila sama spoločnosť HARTMANN sú jej výlučným vlastníctvom. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HARTMANN je duplikovanie alebo používanie obsahu chráneného autorskými právami zakázané.

6. Ďalšie povinnosti používateľov
Používatelia počas návštev na stránkach LINK nesmú:

• poškodzovať alebo porušovať práva tretích osôb;
• porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné majetkové práva;
• nahrávať, ukladať alebo šíriť obsah, ktorého súčasťou je malvér, napríklad vírusy, trójske kone, červy, sledovacie malvéry (spyware) alebo iné škodlivé programy;
• nahrávať, ukladať alebo šíriť aktívne odkazy (hyperlinks) alebo obsah, ktoré sú protizákonné, ktorými sa porušujú povinnosti mlčanlivosti alebo také, na ktoré používatelia nie sú oprávnení;
• šíriť reklamné materiály alebo nevyžiadané správy (spam), vrátane falošných výstrah pred vírusmi, poruchami a podobne.

Užívateľom porušujúcim niektorú z povinností uložených podľa vyššie uvedených podmienok, spoločnosť HARTMANN prístup na webové stránky LINK zablokuje, čo však nebude mať dosah na ďalšie prostriedky nápravy, ktoré má k dispozícii.

7. Vyhlásenie
Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na externé webové stránky („Webový dokument“), za ktoré spoločnosť HARTMANN nenesie zodpovednosť, bude spoločnosť HARTMANN zodpovedať len ak jej bol daný obsah známy a ak by bolo pre ňu technicky možné a primerané, aby používaniu nelegálneho obsahu na externých webových stránkach zabránila. Ak dokážu priamy alebo nepriamy odkaz vytvoriť sami používatelia, títo sú zodpovední za zabezpečenie toho, aby na externých stránkach v čase vytvorenia aktívneho odkazu (link) nebolo možné identifikovať žiaden nelegálny obsah. Spoločnosť HARTMANN nemá žiaden vplyv na aktuálnu alebo budúcu zostavu obsahu, ani na autorstvo externých webových stránok. Spoločnosť HARTMANN sa týmto výslovne dištancuje od aktuálnej alebo budúcej zostavy, alebo autorstva obsahu externých webových stránok.

Webová stránka LINK môže obsahovať informácie alebo údaje získané od tretích osôb. Spoločnosť HARTMANN za takéto informácie alebo údaje nepreberá žiadnu zodpovednosť.

8. Podstatné vady alebo právne vady
Akákoľvek záruka alebo zodpovednosť za faktické, alebo právne vady vo vzťahu k obsahu na stránkach LINK, výslovná, alebo odvodená, sa týmto vylučuje, vrátane záruky za presnosť, úplnosť, predajnosť, alebo vhodnosť na konkrétny účel, alebo zodpovednosti za absenciu práv tretích strán, okrem prípadov úmyselného protiprávneho konania, hrubej nedbanlivosti a zapríčinenia ujmy na zdraví, alebo smrti.

Súčasťou obsahu na stránkach LINK môže byť aj všeobecný opis technických možností jednotlivých produktov značky HARTMANN, ktoré v jednotlivých prípadoch nemusia byť vždy k dispozícii (napr. následkom zmien v produktoch). Takéto všeobecné opisy sa nepovažujú za zmluvné záruky. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že požadované aktuálne vlastnosti produktu zodpovedajú stavu v čase uzatvorenia zákazky.

9. Ochrana údajov
Osobné údaje, ktoré spoločnosť HARTMANN získava počas registrácie musí používateľ poskytovať úplne a správne a to v požadovanom rozsahu. Prípadné nesprávnosti alebo zmeny v údajoch musia byť okamžite napravené buď používateľom, alebo spoločnosťou HARTMANN.

Údaje, ktoré spoločnosť HARTMANN získava od jednotlivých používateľov a ktoré ďalej spracúva, a účely, na aké sa tieto údaje spracúvajú, sú vymedzené v osobitných Zásadách ochrany súkromia v súvislosti so stránkou LINK a tiež vo všeobecných zásadách spoločnosti HARTMANN upravujúcich ochranu údajov, kde sa používatelia majú možnosť oboznámiť aj s ich právami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov.

V záujme zabezpečenia prednostných záujmov spoločnosti HARTMANN a na základe právnej úpravy možno osobné údaje používateľov v potrebnom rozsahu spracúvať aj po ukončení vzťahu s používateľom, najmä na účely objasňovania prípadných zneužití údajov alebo súdnych sporov; osobné údaje možno tiež sprístupňovať orgánom činným v trestnom konaní a tretím osobám, ktorých práva boli porušené, najmä ak existuje dôvodné podozrenie na zneužitie, ktoré je potrebné preukázať.

10. Miestna príslušnosť
Miestom príslušným na rozhodovanie o všetkých sporoch vznikajúcich v súvislosti s používaním webovej stránky LINK je Mníchov pod podmienkou, že účastníci príslušného zmluvného vzťahu sú obchodníci v zmysle nemeckého Obchodného Zákonníka (HGB).

11. Oddeliteľnosť ustanovení, zmeny a doplnenia týchto podmienok, rozhodné právo, dodacie a platobné podmienky
V prípade, že niektoré ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane celkom, alebo čiastočne neplatným, alebo ak určitú skutočnosť tieto podmienky neupravujú, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok. Namiesto neúčinných ustanovení a tiež na účely vyplnenia medzier sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov. Ak neplatnosť podmienky vychádza z miery plnenia alebo času (lehota alebo termín), takúto podmienku nahradí právne prípustné opatrenie, ktoré čo najbližšie zodpovedá danej podmienke.

Spoločnosť HARTMANN si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto podmienok používania kedykoľvek a bez udania dôvodu.

Tieto podmienky sa riadia výlučne podľa nemeckého právneho poriadku s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11.4.1980.

Vo všeobecnosti sa uplatňujú dodacie a platobné podmienky spoločnosti HARTMANN. Tieto podmienky sú kedykoľvek dostupné nawww.hartmann.info/en-corp/generaltermsconditions alebo do nich možno nahliadnuť priamo v priestoroch spoločnosti HARTMANN.

V prípade nezrovnalosti medzi slovenským a anglickým znením, má prednosť a bude sa aplikovať anglické znenie.